Všeobecné obchodné podmienky


1. Predávajúci:

Norbert Mizere Motospol
Sídlo: Cyrilometódska 10
940 01 Nové Zámky

IČO: 34264540
DIČ: 1028702301
IČ DPH: 1028702301

Adresa prevádzky: Komárňanská cesta 3, 940 01 Nové Zámky

1.Všeobecné ustanovenia

Všeobecné podmienky predaja (ďalej len "všeobecné podmienky") stanovujú zmluvné vzťahy medzi každým užívateľom stránok ipone.sk ( ďalej len "užívateľ" alebo "Vy") a spoločnosťou Norbert Mizere Motospol, sídlom: Komárňanská cesta 3,940 02 Nové Zámky.

Tieto všeobecné podmienky sú jediné platné a nahrádzajú všetky ostatné podmienky okrem predbežnej výslovnej a písomnej dohody. Norbert Mizere Motospol môže dočasne zmeniť niektoré opatrenia vo všeobecných podmienkach. Z tohto dôvodu je nutné prečítať si stanovené všeobecné podmienky pri každej Vašej návšteve našich stránok . Tieto podmienky sú platné od chvíle ich uvedenia na stránky a nevzťahujú sa na zmluvy uzavreté pred týmto momentom. Každý nákup na našich stránkach spadá pod všeobecné podmienky, ktoré sú platné v danom čase. Upozorňujeme Vás, že potvrdením Vašej objednávky bezpodmienečne prijímate všeobecné podmienky s ktorými ste sa vopred oboznámili.

Vstupom na naše stránky sa zaväzujete dodržiavať naše všeobecné podmienky predaja a užívania.

2. Priebeh objednávky

Hneď ako obdržíme Vašu objednávku budete informovaný e-mailom. Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe Záväzného potvrdenia objednávky. Záväznou sa stáva objednávka po e-mailovom alebo telefonickom potvrdení, po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky kupujúcim, a po prijatí platby na náš účet v prípade platby prevodom (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

3. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania (po 24 hodinovej dobe prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Kupujúci môže objednávku stornovať e-mailom na adrese info@motospolracing.sk alebo telefonicky na čísle +421 948 808 388. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky.

Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
- ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.
- ak Vám tovar nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení.

O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

4. Ceny, cena dopravy

Predajné ceny na stránkach sú uvedené v mene EURO vrátane DPH, bez poplatkov za dopravu.
Zásielku posielame Slovenskou poštou na území Slovenskej republiky. Cena dopravy je od 5,00 EUR s DPH. Cena dopravy sa môže zmeniť v závislosti na váhe objednaného tovaru. Riadime sa cenami poštovného Slovenskej pošty: cenník posta.sk

Tovar si viete prevziať aj osobne na prevádzke v Nových Zámkoch,

Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

5. Spôsob platby

- na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca).
- platba bankovým prevodom na náš účet po zaslaní predfaktúry

6. Zľavy

Pri nákupe je možné uplatniť len jednu formu zľavy. Zľavu nie je možné kombinovať s inou zľavou.

7. Dostupnosť tovaru

Vašu objednávku vybavujeme v rámci dostupnosti našich výrobkov na sklade. V prípade, že niektorý z objednaných výrobkov nie k dispozícii na sklade, zaväzujeme sa, že Vás budeme informovať e-mailom, alebo telefonicky do 24 hodín od dátumu objednávky, aby sme Vám oznámili lehotu, v ktorej bude možné tovar dodať, alebo Vám ponúkneme náhradu za objednaný tovar.

8. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:
a) dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
b) dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy
c) ak vznikne prekážka, brániaca predávajúcemu v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup.
d) Predávajúci je oprávnený k čiastočným dodávkam tovaru a služieb, prípadne aj pred stanovenou dodacou lehotou.

Predávajúci nezodpovedá za:
a) oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
b) oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
c)za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
d) prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných a neprekonateľných prekážok

Kupujúci sa zaväzuje:
a) objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
b) zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky
c) v prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru. Predávajúci má právo nedodať objednaný tovar zákazníkovi, ktorý v minulosti neprevzal tovar a neuhradil predávajúcemu náklady vzniknuté v súvislosti s expedovaním a spätným doručením tovaru.

9. Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Objednávky expedujeme v čo najkratšom čase a to v závislosti od dostupnosti tovaru. Následne Vám doručovateľská organizácia zásielku doručí spravidla do 3 pracovných dní. Pri nečakaných okolnostiach (nepriaznivé počasie, a pod.) sa môže doba dodania predĺžiť. Pri tovare, ktorý nie je skladom sa Vami objednaný tovar objednáva u dodávateľa. V takomto prípade Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku.

10. Vrátenie tovaru

Ak výrobok nespĺňa Vaše očakávania, máte možnosť nám tento výrobok vrátiť v lehote 14 pracovných dní. Od kúpnej zmluvy máte právo odstúpiť bez akejkoľvek zrážky, okrem nákladov na prepravu. V tejto lehote nám môžete výrobok zaslať späť na vlastné náklady, spolu s faktúrou. .
Tovar nám prosím zašlite doporučene na adresu: MOTOSPOL, Komárňanská cesta 3 , 940 02 Nové Zámky a tovar u prepravcu poistite na kúpnu cenu výrobku. Je to potrebné z dôvodu možnej krádeže alebo straty tohto tovaru vinou prepravcu. Návrat výrobku je na vlastné náklady zákazníka. Prijaté budú len výrobky v pôvodnom stave a kompletné (s obalom, príslušenstvom, návodmi...), v bezchybnom stave. Žiadny nekompletný, zničený, poškodený alebo zašpinený výrobok nebude prijatý.

V prípade vrátenia peňazí je užívateľovi vrátená čiastka späť na jeho bankový účet do 15 dní.

11. Reklamačný poriadok MOTOSPOL

Viď samostatnú kapitolu reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s Reklamačným poriadkom spoločnosti MOTOSPOL, ktorý je zverejnený na internetovej stránke v sekcii reklamačný poriadok a priamo v kamennej predajni.

12. Názory a pripomienky

Všetky názory a pripomienky zaslané užívateľmi sú čítané a kontrolované. Motospol si vyhradzuje právo zamietnuť alebo pozmeniť všetky neetické komentáre (klamlivá reklama, hanlivé prejavy, urážky, poznámky mimo témy, atď).

13. Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Vaše osobné dáta nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou prepravných spoločnosti, ktorým ich poskytujeme iba v rozsahu potrebnom pre doručenia tovaru. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Údaje, ktoré nám poskytnete sú nevyhnutné pre spracovanie a doručenie objednávky, vystavenie faktúry a záručného listu.

Pri registrácii, alebo nakupovaní bez registrácii je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:
meno a priezvisko
adresa
e-mailová adresa
telefónne číslo
ďalšiu adresu (voliteľné)
ak nakupujete ako firma alebo živnostník je potrebné uviesť: obchodný názov, IČO a IČ DPH
Používaním tohto internetového obchodu nám udeľujete súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Máte právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a právo na ich likvidáciu, ak účel ich spracovania skončil vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Svoje údaje a nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať prostredníctvom e-mail adresy: info@motospolracing.sk, alebo po prihlásení na stránku v sekcii Môj Profil. Ak si želáte zrušiť svoju registráciu, napíšte nám na náš e-mail: info@motospolracing.sk. Vaše konto bude zneaktívnené.

Máte právo svoj súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov na marketingové účely kedykoľvek písomne zmeniť či odvolať, a to na e-mail adrese: info@motospolracing.sk.

Tieto VOP sú platné od 01.01.2018.Created in 2016, by: František Fekete